Leadership Decision Matrix

LDM System

چرا مدل رهبری؟

رهبران موفق زمانی را صرف این موضوع میکنند که خود، ارزشها و اولویتهایشان را بشناسند. آنان خود را میشناسند و قطبنمای درونی خود را با آن تنظیم مینمایند. این کار باعث میگردد تا خودشناسی بسیار خوبی داشته باشند، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند و کارایی خود را به عنوان یک رهبر بهبود بخشند.
رهبران موفق مدل رهبری شخصی خود را میشناسند و به وسیله آن با سایرین ارتباط برقرار میکنند. آنان مدل رهبری خود را روزانه در هر آنچه که میگویند و انجام میدهند، زندگی میکنند.
این کار تنها با مشخص کردن مدل مناسب رهبری هر فرد میسر میشود که بیان میکند که خواهان زندگی با کدام یک از ارزشهای اصلی هستند، چه انتظاری از سایرین دارند، سایرین باید چه انتظاری
داشته باشند و چگونه باید عملکرد رهبری خود را ارزیابی کنند.

آزمون LDM

جهت آشنایی با دوره متناسب با سبک رهبری خود، آزمون زیر را انجام دهید.