The Work of Leadership
رونالد هایفتز و دونالد لوری
مجله هاروارد بیزینس رویو ۱۹۹۷

جک پریچارد برای زنده ماندن باید زندگی اش را تغییر می داد. به گفته ی جراح قلبش؛ جراحی بایپس سه گانه و دارودرمانی کمک می کرد؛ ولی هیچ راه حل پزشکی پریچارد را از مسئولیت اش برای تغییر عاداتی که یک عمر انجام شان داده بود خلاصی نمی بخشید. باید سیگار را ترک می کرد؛ برنامه ی غذایی اش را بهتر می کرد؛ اندکی به ورزش می پرداخت و زمانی را به آرامش و استراحت اختصاص می داد و باید هر روز حواسش بود که عمیق تر نفس بکشد. پزشک پریچارد می توانست نیاز او به مهارت های تخصصی برای تقویت قلبش را برطرف و از او پشتیبانی کند؛ اما فقط خود پریچارد می توانست برای بهبود سلامتی اش در بلند مدت عادات دیرینه اش را با وضعیت موجود وفق دهد. این پزشک با وظیفه ی رهبری بیمار به ایجاد تغییرات رفتاری اساسی روبرو بود؛ در مقابل؛ جک پریچارد با هدف فهمیدن تغییرات خاصی که باید به وجود می آورد و چگونگی اعمال آنها در زندگی روزانه اش؛ با انطباق پذیری روبرور بود.
امروز شرکت ها و سازمان ها با مشکلاتی روبرو می شوند که مشابه مشکلات پریچارد و پزشک اش هستند.
آنها با مشکل انطباق پذیری روبرو می شوند. تغییرات در جوامع؛ بازارها؛ مشتریان؛ رقابت و فناوری در گوشه و کنار جهان سازمان ها را وادار می سازد تا ارزش های خود را روشن کنند؛ به تدوین راهبردهای جدید بپردازند و راه های اجرایی تازه ای را کشف کنند.
بیشتر اوقات دشوارترین وظیفه در اعمال تغییرات؛ تحریک افراد سراسر سازمان برای تن دادن به انطباق پذیری است. اینجاست که رهبران نقش برجسته ای ایفا می کند.